3 KM Paved Street


Goal
$3,000
2018-10-09 Start
0% Funded
0
Days to Go
2018-12-15 End
Funds raised
$3,000

  • Status: Completed
  • Project goal: $3,000
  • Received: $3,000 from 2 donors
  • Start date/time: 2018-10-09
  • End date/time: 2018-12-15
  • Location: Kai La Hamlet, Tam Giang Tay Commune, Ngoc Hien District, Ca Mau Province

Budget: 1.516.000.000 VNĐ =$66,000
FEF's support: $3000

1/- Budget for Paved Street: 1.500.000.000 VNĐ = $65,300
FEF's support: 50.000.000 VNĐ = $2,300
2/- Budget for Gift (10 bicycles) on the Completion Ceremony: 16.000.000 VNĐ = $700
FEF's support: 16.000.000 VNĐ = $700

Total FEF contribution to the project = $3000
--------------------------------------------------------------------------------------
Mùa mưa sình lầy lội không đi được. Nếu hoàn thành, sẽ kết nối 05 ấp, 03 điểm Trường. Trên 50 học sinh sẽ đến Trường dễ dàng, hơn 50 hộ dân được đi lại thuận tiện và giao lưu kinh tế tốt hơn.

Kích Thước: Dài 3 km + ngang 1.5m + dày 01 tấc = 1.500.000.000 VNĐ.

1. Nhà Nước hỗ trợ: 1.350.000.000 VNĐ.
2. Địa phương và dân: 100.000.000 VNĐ.
3. FEF hổ trợ: 50.000.000 VNĐ.

- Đơn vị thi công: Nhà nước, địa phương & dân.
List of donors for this project: